• Hvem er Erdomatic
  • Hvem er Erdomatic
  • Hvem er Erdomatic
  • Hvem er Erdomatic
  • Hvem er Erdomatic
  • Hvem Slider 1082x500 010
  • Hvem Slider 1082x500 011
  • Hvem Slider 1082x500 012
  • Hvem Slider 1082x500 07
  • Hvem Slider 1082x500 08
  • Hvem Slider 1082x500 09

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordre m.v. i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Uden Erdomatic´s skriftlige accept er ethvert forbehold, som indføjes i dokumenterne eller på anden måde fremsættes af kunden at betragte som ikke gældende.

2. Tilbud og ordre
Skriftlige tilbud er bindende for Erdomatic i den til enhver tid stående dato. Ordre som ikke er baseret på forudgående skriftligt tilbud, er først bindende, når Erdomatic´s skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden. Leveringstider beregnes fra ordrebekræftelsens dato.

3. Dimensioner og tegninger
Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale til brug ved anvendelse, fremstilling, reparation eller vedligeholdelse af leverancen eller dele deraf, der overlades kunden, som led i aftalens indgåelse, forbliver Erdomatic´s ejendom. Sådanne tegninger, dokumenter m.v. må ikke uden Erdomatic´s skriftlige tilladelse af kunden til andre formål end de aftalte, ligesom de ikke må kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Alle tegninger, tekniske dokumenter og andet skriftligt materiale, so kunden overlader Erdomatic til brug ved fremstilling af leverancer, forbliver kundens ejendom og vil blive behandlet fortroligt såfremt det tydeligt er mærket sådan.

4. Priser
Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført i tilbud eller ordrebekræftelse er alle priser angivet FOB VAMDRUP (Inco terms 2000) eksklusive emballage omsætningsafgifter, told og andre offentlige afgifter.

5. Betaling
Betaling skal ske i overensstemmelse med de på fakturaen anførte betalingsbetingelser.

6. Forsendelse og levering
Erdomatic´s leveringsvilkår er FOB VAMDRUP (Inco terms 2000). Leveringstider opgives efter Erdomatic´s bedste skøn. Ved leverancer af specialvarer (ikke lagervarer) forbeholder Erdomatic sig en mængdeafvigelse på +/- 10%. Forsendelse sker for kundens regning og risiko uden hensyn til om Erdomatic udlægger forsendelsesomkostningerne. Med mindre særlig forsendelse måde er aftalt, foretages rekvirerede forsendelser på den måde som Erdomatic til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.

7. Reklamationer og returnering
Leverancen skal undersøges straks ved ankomsten. Enhver mangel, der konstateres ved undersøgelsen og som ønskes gjort gældende overfor Erdomatic, skal meddeles Erdomatic skriftlig eller mundtlig uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leverancens modtagelse. Returnering kan kun finde sted efter Erdomatic´s forudgående skriftlige/ mundtlige samtykke.
”Erdomatic dækker ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og ligenende indirekte tab”

8. Ansvar for mangler
Såfremt der inden 1 år efter leveringen viser sig mangler ved leverancen, og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med leverancens konstruktion eller fremstilling eller de anvendte materialer, vil den mangelfulde leverance efter Erdomatic´s valg blive udbedret eller ombyttet.

9. Produktansvar
Bliver Erdomatic pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af leverede varer – herunder videresalg – er køberen pligtig til at holde Erdomatic skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for Erdomatic´s ansvar. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Erdomatic i anledning af de leverede varer.

10. Force Majeure
Erdomatic forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse: Krig, uroligheder, revolution, sabotage, naturkatastrofer såsom enorme storme, cykloner, jordskælv, oversvømmelser, lynnedslag, epidemier og karantæner, boykot, eksplosioner, brand, destruktion af maskinder eller fabrikker eller af andre installationer uden Erdomatic´s skyld, myndighedsakter, strejker under enhver form, herunder uofficielle strejker og sådanne, som ikke formel medfører afbrydelse af arbejdet, lockout, driftsstop uanset af hvilken årsag, valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft, mangel på transportmuligheder, mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra Erdomatic´s leverandører eller andre lignende omstændigheder uden for Erdomatic´s kontrol. I disse tilfælde udskydes leveringstidspunktet i samme omfang, som omstændighederne giver anledning til forsinkelse.

11. lovvalg og værneting
Alle twister i forbindelse med ordre eller kontrakter er undergivet dansk rets regler. Erdomatic skal dog være berettiget til efter eget skøn at vælge retten på kundens værneting.

Erdomatic

Bavnevej 22
DK-6580 Vamdrup
Telefon: +45 7558 3507
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Børsteliste

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.  rki 143px